Ubezpieczenia komunikacyjne

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to obejmuje wsparcie prawne w przypadku kolizji drogowej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwia zmierzenie się z sytuacjami, w których wysokie koszty dochodzenia swoich praw zmuszają większość poszkodowanych do wycofania się z dalszego postępowania. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej ubezpieczony uzyskuje pomoc ekspertów i prawników i nie musi występować przed sądem samodzielnie (często nie będąc do tego przygotowanym tak dobrze jak strona przeciwna sporu korzystająca ze wsparcia nawet najlepszych adwokatów).

Ubezpieczenie obejmuje: dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera; obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia; postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego oraz ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem. Najczęściej ubezpieczony może wybrać adwokata albo radcę prawnego, który będzie reprezentować jego interesy w postępowaniu sądowym lub pozasądowym.

Pomoc prawna obejmuje zwrot kosztów: wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego; kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego; kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicą, jeżeli konieczne jest jego stawiennictwo przed sądem.

Często towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają także pożyczki na kaucję w celu uniknięcia aresztowania ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem karnym.

 

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź

 


projekt i pozycjonowanie