Ubezpieczenia majątkowe

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

W przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane jest w systemie proporcjonalnym (ustalony procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu), progresywnym (wraz ze wzrostem procentowego uszczerbku na zdrowiu wzrasta wypłacany procent sumy ubezpieczenia np. za 10% uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 10% sumy ubezpieczenia ale za 30% uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 45% sumy ubezpieczenia), ograniczonym (np. świadczenie w ustalonej wysokości wypłacane jest tylko w przypadku wystąpienia określonych szkód np. utrata ręki) lub mieszanym.

Natomiast w przypadku śmierci wypłacane jest 50 lub 100% sumy ubezpieczenia.

Często ubezpieczenie NNW może obejmować też zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, rozszerzenie następstw nieszczęśliwych wypadków na skutki zawału serca i udaru mózgu, koszty przysposobienia zawodowego inwalidów, koszty nabycia protez i środków pomocniczych, zasiłek z tytułu niezdolności do pracy i inne.

Zakresem terytorialnym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może obejmować terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej i państw obcych.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź
» Zielona karta Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» banki łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» III Filar Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź

 


projekt i pozycjonowanie