Ubezpieczenia komunikacyjne

NNW (następstwa nieszcześliwych wypadków komunikacyjnych)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wypadki powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Ochrona z tytułu ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów działa niezależnie od tego, czy wypadek został spowodowany przez kierującego pojazdem, czy też innego uczestnika ruchu drogowego. Ubezpieczonymi w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów są kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego dla którego zawarte zostało ubezpieczenie NNW.

Świadczenia ubezpieczeniowe należne są za uszczerbek na zdrowiu i śmierć. Najczęściej za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacany jest 1% sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci, która nastąpiła w wyniku wypadku świadczenie wypłacane uprawnionemu wynosi 50 lub 100% sumy ubezpieczenia.

Do zakresu tego ubezpieczenia można włączyć także takie ryzyka jak np.: zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych i zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» III Filar Łódź

 


projekt i pozycjonowanie