Ubezpieczenia komunikacyjne

NNW (następstwa nieszcześliwych wypadków komunikacyjnych)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wypadki powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Ochrona z tytułu ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów działa niezależnie od tego, czy wypadek został spowodowany przez kierującego pojazdem, czy też innego uczestnika ruchu drogowego. Ubezpieczonymi w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów są kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego dla którego zawarte zostało ubezpieczenie NNW.

Świadczenia ubezpieczeniowe należne są za uszczerbek na zdrowiu i śmierć. Najczęściej za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacany jest 1% sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci, która nastąpiła w wyniku wypadku świadczenie wypłacane uprawnionemu wynosi 50 lub 100% sumy ubezpieczenia.

Do zakresu tego ubezpieczenia można włączyć także takie ryzyka jak np.: zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych i zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

 

Na skróty:

» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź

 


projekt i pozycjonowanie