Ubezpieczenia majątkowe

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla wszystkich osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w przypadku każdego zdarzenia dla którego w związku z czynnościami życia prywatnego lub posiadaniem mienia są one zobowiązane, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody (art. 415 Kodeksu Cywilnego stanowi, że „Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia").

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia wyrządzone m. in.: w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, rowerów wodnych; zalaniu mieszkania należącego do osoby trzeciej; spowodowane przez zwierzęta domowe (dosyć często z wykluczeniem psów ras groźnych lub włączeniem ich za opłatą dodatkowej składki).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować też szkody powstałe w mieniu wynajmowanym przez ubezpieczonego.

Najczęściej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Może ono zostać rozszerzone na terytorium państw obcych.

Zazwyczaj istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym nie tylko ubezpieczonego, ale też jego najbliższej rodziny i pomocy domowej.

 

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ochrona prawna Łódź

 


projekt i pozycjonowanie