Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia dla sportowców

OC sportowców
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w działalności sportowej będące modyfikacją ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Obejmuje ono ochroną szkody spowodowane przez sportowców w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Ochroną ubezpieczeniową są tu objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej (śmierć, uszkodzenie ciała, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) w wyniku czynu niedozwolonego. Możliwe jest rozszerzenie ochrony na odpowiedzialność cywilną kontraktową (szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania).

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością rozszerzenia na kraje obce. Ubezpieczenie OC sportowców skierowane jest do osób fizycznych uprawiających sport profesjonalnie lub amatorsko, organizacji sportowych, placówek o charakterze sportowo-rekreacyjnym a także sędziów, trenerów i instruktorów sportowych.

NNW sportowców
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców jest ubezpieczeniem dobrowolnym kierowanym do sportowców, trenerów, sędziów, lekarzy sportowych, pracowników odnowy biologicznej i innych osób związanych ze sportem.
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Zakres ubezpieczenia NNW sportowców można rozszerzyć m. in. o: zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania sportu lub uczestnictwa w kulturze fizycznej, świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu. Z

azwyczaj ochroną objęte są wypadki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale istnieje możliwość rozszerzenia go na kraje obce.

 

 

Na skróty:

» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» banki łódź

 


projekt i pozycjonowanie