Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest ubezpieczeniem dobrowolnym kierowanym głównie do przedsiębiorców posiadających dużo sprzętu elektronicznego. Ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego może zostać objęty sprzęt elektroniczny zainstalowany na stanowisku pracy; przenośny sprzęt elektroniczny; oprogramowanie i zewnętrzne nośniki danych oraz zapisane na nich dane (pod warunkiem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego); zwiększone koszty działalności ponoszone w celu odzyskania zdolności do prowadzenia działalności jak przed szkodą i niestanowiące kosztów naprawy sprzętu (pod warunkiem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego chroni przed skutkami szkód powstałych w wyniku „wszystkich ryzyk", a więc wszelkich szkód materialnych spowodowanych przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonego, uszkodzonego albo skradzionego sprzętu. Najważniejsze z przyczyn szkód, od których chroni ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to:

  • błędy w obsłudze sprzętu elektronicznego (np. nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie);
  • pożar, działanie dymu i sadzy, uderzenie pioruna, wybuch i inne zdarzenia losowe;
  • zalanie (z urządzeń wodno-kanalizacyjnych);
  • powódź, huragan, mróz i inne czynników atmosferycznych;
  • przepięcie i niewłaściwe parametry prądu zasilania;
  • wandalizm;
  • kradzież z włamaniem;
  • kradzież sprzętu przenośnego (laptopy itp.) poza miejscem ubezpieczenia (np. z samochodu).

 

 

Na skróty:

» Assistance Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» OC w życiu prywatnym
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Zielona karta Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie