Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jest to ubezpieczenie skierowane do osób wyjeżdżających w podróż krajową lub zagraniczną. Najczęściej obejmuje ono podróże w celach turystycznych, jednak istnieje możliwość rozszerzenia zakresu tego ubezpieczenia na podróże w celu zarobkowym (np.: delegacje służbowe, wyjazdy studentów do pracy wakacyjnej).

W podróży krajowej można do ubezpieczenia włączyć następujące ryzyka: następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołanych przyczyna zewnętrzną; odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez ubezpieczonego; straty finansowe związane z koniecznością odwołania uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej lub anulowania biletu podróżnego; bagaż podróżny a także opóźnienie jego dostarczenia.

Z kolei w podróży zagranicznej do ubezpieczenia można włączyć: następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołanych przyczyną zewnętrzną; odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez ubezpieczonego; straty finansowe związane z koniecznością odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub anulowania biletu podróżnego; bagaż podróżny a także opóźnienie jego dostarczenia; koszty leczenia wymaganego bezzwłocznie w związku z nagłym wypadkiem; koszty transportu chorego lub zwłok do Rzeczpospolitej Polskiej; pomoc prawna i finansową (np., zorganizowanie opieki nad dziećmi).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu turystycznym uzależniony jest od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak najczęściej dla zawarcia innych ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu turystycznego niezbędne jest zawarcie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub kosztów leczenia zagranicą.

 

Na skróty:

» Zielona karta Łódź
» OC w życiu prywatnym
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź

 


projekt i pozycjonowanie