Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie utraty zysków

Ubezpieczenie utraty zysku jest ubezpieczeniem dobrowolnym chroniącym przed pośrednimi następstwami szkód takimi jak spadek mocy produkcyjnych, utracony zysk i inne straty. W specyficznych przypadkach szkoda majątkowa może być niewielka, ale utracony zysk poważny (np. gdy w firmie występuje „wąskie gardło").

Ubezpieczenie utraty zysku zawsze bazuje na innym ubezpieczeniu (np. od ognia) i uruchamia się, jeśli szkoda z ubezpieczenia podstawowego powoduje przerwę w produkcji. Dotyczy ono wielkości ekonomicznych mających zasadnicze znaczenie dla podmiotu gospodarczego: zysku operacyjnego i kosztów stałych. Ubezpieczenie obejmuje część zysku operacyjnego, jaką przedsiębiorstwo osiągnęłoby w okresie trwania szkody przy niezakłóconej pracy (zysk w zniszczonych produktach gotowych, produkcji w toku, fizycznie niezniszczonych ale nienadających się do sprzedaży produktach) oraz koszty stałe poniesione w tym czasie (amortyzacja, podatki, płace pracowników, dzierżawa gruntów, czynsze, koszty związane z wcześniej zawartymi kontraktami).

Zawarcie ubezpieczenia utraty zysku jest celowe nawet gdy firma nie planuje osiągnięcia zysku w danym okresie, gdyż odszkodowanie obejmuje koszty stałe. Ponadto ubezpieczenie utraty zysku obejmuje nakłady na zapobieżenie wystąpieniu szkody i ograniczenie spadku obrotów. Zrekompensowaniu podlegają wydatki poniesione w trakcie trwania szkody, które wpłynęły na zmniejszenie straty w obrocie i te, które były nieskuteczne (jeśli były uzasadnione lub na ich poniesienie uzyskano zgodę ubezpieczyciela).

Zysk brutto podlegający ubezpieczeniu nie odpowiada jego wartości księgowej. Dla każdej firmy obliczenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia i maksymalnego okresu odszkodowawczego następuje indywidualnie, co gwarantuje, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczony uzyska zbliżony wynik ekonomiczny do tego, jaki osiągnąłby, gdyby przerwa lub zakłócenie w jego działalności gospodarczej w ogóle nie wystąpiło.

 

 

Na skróty:

» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» OC w życiu prywatnym
» AC Łódź (AutoCasco)
» III Filar Łódź

 


projekt i pozycjonowanie