Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym ochronę w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu lub na osobie osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub użytkowaniem mienia w sytuacjach, w których zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawienia tych szkód (Kodeks Cywilny art. 415 Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia - odpowiedzialność cywilna deliktowa oraz art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. - odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

W zakresie podstawowym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku ze zwykłym prowadzeniem działalności. Zakres ten może zostać rozszerzony o ubezpieczenie OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy i wynajmującego, OC za szkody środowiskowe itp.

Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednak można go rozszerzyć na obszar całego świata.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych przypadkach jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Dotyczy to ubezpieczeń OC zawodowego, które obejmują ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej spoczywa na osobach i podmiotach gospodarczych wykonujących takie zawody jak m. in. adwokat, biegły rewident, rzecznik patentowy, lekarz. Dla obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego sumy ubezpieczenia (limity odpowiedzialności) i dokładny zakres ochrony określony jest przez rozporządzenia Ministra Finansów.

 

 

Na skróty:

» III Filar Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» banki łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Zielona karta Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź

 


projekt i pozycjonowanie